تبلیغات
فاتحان بدر و خیبر - مطالب بهمن 1394
ما فاتحان بدر و خیبر بی‌قراریم * امروز دیگر شوق فتح مکه داریم
« بسم الله الرحمن الرحیم »
دیشبــــ ...


لحـظه ای ...


چه شُد ، نمی دانم ...


فقـط ...


برای لحـــظه ای فکـر کردم که هنــوز هســـتی ...


هنـوز نفَســــ ــــ میکشی در جهـــانی که نفـس می کشــیم ...


غرق در بودن های تـ ـو بودم که ...


 بــی هـــــوا . . .


بی هوا انگـار کسـی به یادم آورد و گُفتـــ : 


« حواستـــ هستـــــ ؟! 


جـــهـاد که شـــهید شــد . . . ! ! !


یکـــ ســـال گذشـتــــ از نبودنش . »یکــــ ســ ــ ــالِ طولانی


چشـــم هایم ســیاه شُـــدُ . . .


تــو دوباره برایـم شــهـید شــدیُ


دوباره داغــم تازه شد . . .


تازه ی تازه  . . .
طبقه بندی: جـهاد المغـنیه، مقاومتـــ اسلامی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 بهمن 1394 توسط خادمة الشُّــهداء