تبلیغات
فاتحان بدر و خیبر - بخوانمت شهید یا جاوید الاثر ؟!
ما فاتحان بدر و خیبر بی‌قراریم * امروز دیگر شوق فتح مکه داریم
« بسم الله الرحمن الرحیم »
شخصی گفت : چه کار داری که کدام مسئول ، حاج احمد متوسلیان و دوستانش را به لبنان فرستاد؟ خداوند هدایتش کند و یا جوابش را بدهد!
در دلم گفتم : چه کار دارم که به ناحق فرستادشان و دیگر هرگز کسی آنان را ندید ؟!به او گفتم :

 هر زمان که به عکس حاج احمد متوسلیان می رسم، بغض تمامی وجودم را فرا می گیرد و سراسر غم می شوم .

یاد راوی جنوب در میانه ی راه می افتم که گفت شاید هنوز زنده باشد !

آری شاید هنوز اسیر رژیم مجعول صهیون است !

یا شاید در گوشه ای از این دنیای غریب، زندگی می کند .
اما نه . . .

ما که می دانیم

خوب می دانیم پیش از رفتن گفت که می روم شهید بشوم و دیگر بازگشتی ندارم .

همان جمله که وقتی به حاج همت رسید ، شانه هایش از گریه لرزید و  شاید با خود گفت : حاج احمد که حرف الکی نمی زند . . .
و یادم می آید که پس از درگیری با اسرائیلی ها ، دیگر کسی حاج احمد را ندید .
هنوز سردرگمم که بگویم :

شهید حاج احمد . . .

یا جاوید الاثر حاج احمد . . .

باز در دل می گویم : 

می دانی حاج احمد ؟! فقط کمی دلــــم برایتان تنگ است ؛ همیــن !

طبقه بندی: حاج احمد متوسلیان،
نوشته شده در تاریخ جمعه 18 اردیبهشت 1394 توسط خادمة الشُّــهداء